Tuesday, March 22, 2022

హ్యాట్సాఫ్ సంస్కృత భాష పండిత సత్య ప్రకాష్ ...

జైశ్రీరామ్.

 తెరమీద అత్యంత క్రూరమైన విలన్ పాత్రధారి.నిజజీవితంలో అద్భుతమైన సంస్కృత భాష పండితుడు. జ్ఞాని. సమాజ హితం కోరే మానవతావాది. హ్యాట్సాఫ్ సత్య ప్రకాష్ సార్.

శివ ఉవాచ :-
దేవి త్వం భక్తసులభే సర్వకార్యవిధాయినీ !
కలౌ హి కార్యసిద్ధ్యర్థముపాయం బ్రూహి యత్నతః !!

దేవ్యువాచ:-
శృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి కలౌ సర్వేష్టసాధనమ్ !
మయా తవైవ స్నేహేనాప్యమ్బాస్తుతిః ప్రకాశ్యతే !!
ఓం అస్య శ్రీ దుర్గా సప్తశ్లోకీ స్తోత్ర మంత్రస్య నారాయణ ఋషిః
అనుష్టుప్ ఛందః

శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసర్వస్వత్యో దేవతాః !
శ్రీ దుర్గాప్రీత్యర్థం సప్తశ్లోకీదుర్గా పాఠే వినియోగః !!
ఓం జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతి హి సా !
బలదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి !!

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతి మశేష జంతోః !
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి !
దారిద్ర్య దుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా !
సర్వోపకార కరణాయ సదార్ద్రచిత్తా !!

సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే !
శరణ్యేత్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోపాస్తుతే !!
శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణే !
సర్వస్యార్తి హరే దేవి నారాయణి నమోపాస్తుతే!!

సర్వస్వరూపే సర్వేశి సర్వశక్తిసమన్వితే !
భయోభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోపాస్తుతే !!
రోగానశేషానపహంసి తుష్టా !
రుష్టా తు కామాన్ సకలా నభీష్టాన్ !!

త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం !
త్వమాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాంతి !!
సర్వాబాధా ప్రశమనం త్రైలోక్య స్యాఖిలేశ్వరి !
ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివానాశనమ్ !!

ఇతి శ్రీ సప్తశ్లోకీ దుర్గా సంపూర్ణమ్.

జైహింద్.


Saturday, March 5, 2022

భారతయుద్ధంలో పాల్గొన్నవారికి భోజనాలు.

 జైశ్రీరామ్.

మహాభారత యుద్ధంలో కౌరవుల పక్షాన కొందరు పాండవుల పక్షాన కొందరు ఇలా అందరూ కలిసి 50లక్షలకు పైగా కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. కానీ ఇంత జరుగుతున్నా ఇద్దరు రాజులు పాల్గొన లేదు.అందులో ఒకరు విదర్భ రాజైన రుక్మి,,రెండవది బలరాముడు.ఆ ఇద్దరు తప్ప అన్ని రాజ్యాలు పాల్గొన్నాయి.

దక్షిణ భారతంలోని ఉడిపి రాజ్యం కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి వచ్చింది.ఉడిపిరాజైన నరేషుడుసైన్యాన్ని తీసుకొని యుద్ధ ప్రాంతానికి వెళ్లినప్పుడు కౌరవులు తమ వైపు నిలబడాలని మరో వైపు పాండవులు తమవైపు నిలబడాలని కోరుతారు. 

అప్పుడు ఉడిపి రాజు తన తెలివితో ఎటూ వెళ్ళకుండా సలహా కోసం శ్రీకృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తాడు.అందరూ యుద్ధం గురించే ఆలోచిస్తున్నారు మరి ఇన్ని లక్షల మందికి భోజనాలు గురించి ఏమైనా ఆలోచించారా?ఎవరు వండి పెడతారు? అని శ్రీకృష్ణుడిని అడుగుతాడు.

మీరన్నది నిజమే మరి మీ దగ్గర ఏదైనా ఆలోచన ఉందా అని నరేషుడుని శ్రీకృష్ణుడు అడుగుతాడు.

అప్పుడు నరేషుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ మహాయుద్ధం అన్నదమ్ముల మధ్య నడుస్తున్నది,నాకు ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనడం ఇష్టం లేదు.

అందువల్ల నేను,నా సైన్యం ఇరువర్గాల యుద్ధంలో పాల్గొనము.వారందరికి భోజనం చేసి పెడతాము అని ఉడిపిరాజు  చెపుతాడు.

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రాజా మీ ఆలోచన చాలా అద్భుతమైనది,50 లక్షల మందికి భోజనం వండటం

అంటే మామూలు మాటలు కాదు. ఇది మీ వల్లే సాధ్యమవుతుంది,అందరికీ భోజనాలు తయారుచేయమని చెపుతాడు.

50 లక్షల మందికి భోజనాలు వండాలంటే  భీముడు మరియు అతని సైన్యానికి మాత్రమే వీలవుతుంది కానీ ఈ సమయంలో పోరాడటం

భీముడు కు ముఖ్యం.అందువల్ల భీముని యుద్ధక్షేత్రం వదిలి రాలేడు.అందువల్ల నువ్వొక్కడివే ఇంతమంది సైన్యానికి వంట చేయగల సమర్ధుడు అని వంట వండమని కోరతాడు శ్రీ కృష్ణుడు.

నరేషుడు తన సైన్యంతో కలిసి అక్కడ ఉన్న  సైన్యాలకు భోజనం తయారు చేస్తాడు నరేష్ ఎలా వండేవాడు అంటే.. సాయంత్రం వరకు తాను వండిన భోజనం ఒక్క మెతుకు కూడా మిగలకుండా,వృధాకాకుండా వండేవాడు.

రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ సైన్యం కూడా తగ్గిపోయ్యేది.అయినా సరే వంట మాత్రం అందరికీ సరిపోయేలా వండేవాడు నరేశుడు.

ఇది చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయోవారు.

ఇది ఎలా సాధ్యం?అంత మంది చనిపోతున్నా చివరికి మిగిలిన వారికి మాత్రమే సరిపోయేలా ఎలా వంట చేస్తున్నారు,అది కూడా ఒక్క మెతుకు కూడా

మిగలకుండా ఎలా వండుతున్నారు అని అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యేవారు.అసలు నరేశునికి ఎలా తెలుస్తుంది?

ఈ రోజు  ఇంతమంది మాత్రమే చనిపోతారని,మిగిలిన వారికి మాత్రమే భోజనం వండాలి అని?..

ఇలా18 రోజులు గడిచిపోయాయి.పాండవులు గెలిచారు.పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది.అప్పుడు ధర్మరాజు ఉడిపి నరేషుడుని అడుగుతాడు.. మమ్మల్ని అందరూ తక్కువ సైన్యం ఉన్నా గెలిచామని పొగుడుతున్నారు.కానీ నేను మాత్రం నిన్ను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేక పోతున్నాను అని అంటాడు. ఎందుకంటే 50 లక్షల మందికి సైన్యమునకు వంట చేయడం అంటే మాటలు కాదు అది కూడా ఒక మెతుకు కూడా మిగలకుండా వృధాకాకుండా వండడం అంటే మాటలు కాదు.ఇది మహా అద్భుతం ఇలా ఎలా చేశావు? అని అంటాడు.

అప్పుడు నరేషుడు నవ్వుతూ మీరు గెలిచారు కదా దాని యొక్క గొప్పతనం ఎవరికి ఇస్తారు అని అడిగాడు.

అప్పుడు యుధిష్టరుడు శ్రీకృష్ణుడే దీనికి మూలమని మా విజయం యొక్క గొప్పతనం మొత్తం శ్రీకృష్ణునికి చెందుతుంది అని చెప్తాడు.అప్పుడు నరేష్ మీరు గెలవడానికే కాదు, నేను ఇంతమందికి సరిపడా వంట వండడానికి కూడా శ్రీకృష్ణుడే కారణం.కాబట్టి ఈ గొప్పతనమంతా శ్రీకృష్ణుని కే చెందుతుంది అని చెప్తాడు.ఇది విని సభలో ఉన్నవారంతా ఆశ్చర్యానికి గురి అవుతారు.

ఇది ఎలా సాధ్యం? శ్రీకృష్ణుడు ఎలా కారణం అని నరేషుడుని అడుగుతారు. అప్పుడునరేషుడు అసలు రహస్యాన్ని అందరి ముందు ఇలా చెప్తాడు...

శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి రోజు రాత్రి పెసరకాయలు తినేవాడు.నేను లెక్క పెట్టి పెట్టే వాడిని.శ్రీకృష్ణుడు తిన్న తర్వాత మళ్లీ పెసరకాయలను లెక్కపెట్టే వాడిని...శ్రీ కృష్ణుడు ఎన్ని కాయలుఅయితే తింటాడో దానికి వెయ్యిరెట్లు సైన్యం చనిపోయేవారు.. ఆంటేశ్రీకృష్ణుడు 50 పెసరకాయలు తింటే దానికి వెయ్యి రెట్లు అంటే 50 వేల మంది సైనికులు మరుసటి రోజు యుద్ధంలో చనిపోయేవారు.దీనిని బట్టి నేను మిగతా వారికి భోజనం వండే వాడిని అని చెప్పాడు.ఈ కారణం వల్ల ఏ రోజు కూడా భోజనం వృధా కాకుండా వండే వాడిని అని చెప్పాడు.ఇది విని ఆ సభలోని వారందరూ కృష్ణలీలకు ముగ్ధులు అవుతారు.

ఈ కథ మహాభారత కథలలో ఒక అరుదైన కథ. కర్ణాటకలోని ఉడిపి జిల్లాలోని కృష్ణ మందిరంలో ఈ కథ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూ ఉంటారు.

జైహింద్.