Saturday, February 13, 2010
67.విషాద ప్యమృతం గ్రాహ్యం, బాలాదపి సుభాషితం.


అమిత్రాదపి సద్ వృత్తం, అమేధ్యాదపి కాంచనం.
68.స్త్రియో, రత్నా, స్తథా విద్యా , ధర్మం, శౌచం, సుభాషితం,

వివిధాని చ శిల్పాని, సమాధేయాని సర్వతః ll
69.రోగ, శోక, పరీతాప, బంధన, వ్యసనానిచ,

ఆత్మాపరధ వృక్షాణాం ఫలాన్యేతాని దేహినాం.
70సంసార విష వృక్షస్య ద్వే ఫలే అమృతోపమా.

కావ్యామృత రసాస్వాదః, సంగమ స్సజ్జనై స్సహ.
71.వస్త్రేణ , వపుషా, వాచా, విద్యయా, వినయేనచ,

నకారైః పంచభిర్హీనః వాసవోపి న పూజ్యతే.
72.కృత్వా పాపం హి సంతప్య, తస్మాత్  పాపాత్ ప్రముచ్యతే.
నైవ కుర్యాత్ పున రితి నివృత్యా పూయతే తు స:.
73.అయం నిజ:? పరో?వేతి గణనా లఘు చేతసామ్.
ఉదార చరితానాం తు వసుధైక కుటుంబకమ్.
74.ఖలానాం, కంటకానాంచ, ద్వివిధైవ ప్రతిక్రియా!

ఉపానన్ముఖ భంగోవా, దూరతోవా విసర్జనమ్.
75.గంగా పాపం శశీ తాపం దైన్యం కల్ప తరుస్తథా.
పాపం తాపంచ దైన్యంచ హంతి సజ్జన దర్శనం.
76.జరాం మృత్యుం భయం వ్యాధిం యో జానాతి స పండిత:
స్వస్థ స్తిష్ఠే న్నిషేదే ద్వా స్వపేద్వా కేనచి ద్ధసేత్.
77.పరోపకారాయ ఫలంతి వృక్షా: - పరోపకారాయ దుహంతి గావ:
పరోప కారాయ వహంతి నద్య: పరోపకారార్థమిదం శరీరం.
78.ఏకేనాపి సువృక్షేణ పుష్పితేన సుగంధినా
వాస్యతే తద్వనం సర్వం సుపుత్రేణ కులం యథా!
79.బ్రహ్మఘ్నేచ సురాపేచ చోరే భగ్నవ్రతే తథా!

నిష్కృతిర్వహితాసద్భిః కృతఘ్నేనాస్తి నిష్కృతిః! 
80.ఏకేనాzపి కు వృక్షేణ కోటరస్థిత వహ్నినా
దహ్యతే తద్వనం సర్వం. కు పుత్రేణ కులం యథా.
81.మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధ మోక్షయో:
బంధనా విషయాసక్తం ముక్త్యై  నిర్విషయగ్ స్మృతమ్.
82.నారికేళ సమాకారా దృశ్యంతేహి సుహృజ్జనా:l
అన్యే బదరికాకారా బహిరేవ మనోహరా: ll 
83ప్రత్యాఖ్యానేచ, దానేచ,  సుఖ దు:ఖే, ప్రియాzప్రియేl
ఆత్మౌపన్యేన, పురుష: ప్రమాణ మధి గచ్ఛతిll
84.యత్యథోzథోవ్రజత్యుచ్చై: నర: స్వైరేవ కర్మభి:
కూపస్య ఖనితా యద్వ త్ప్రాకారస్యేవ కారక:ll
85.న గృహం గృహమిత్యాహు: గృహిణీ గృహ ముచ్యతే.
గృహంతు గృహిణీ హీనం అరణ్య సదృశం మతం.
86.పుత్ర పౌత్ర వధూ భృత్యై రాక్రాంతమపి సర్వత:
భార్యా హీనం గృహస్థస్య శూన్యమేవ గృహం భవేత్.
87.నిస్సారస్య పదార్థస్య ప్రాయేణాడంబరో మహాన్
న సువర్ణే ద్వనిస్తాదృక్ యాదృక్ కాస్యే ప్రజాయతే.

Tuesday, February 2, 2010

చెప్పుకోండి చూద్దాం ? ఈమె ఎవరు?

http://www.engr.mun.ca/~adluri/telugu/pictures/vedantam_satya.jpg
కూచి పూడి నృత్య కువలయేక్షణ సత్య
భామ వేషమందు ప్రథితుఁడితఁడు.
విశ్వ కీర్తిఁ గన్న వేదాంత సత్యనా
రాయణాఖ్యుఁడితఁడు రమ్య మూర్తి.