Tuesday, March 6, 2012

శ్రీ నడుపూరి దేముడు మాష్టారికి అభినందన నవరత్న మాలిక.


జైశ్రీరామ్.
శ్రీరస్తు                         శుభమస్తు                అవిఘ్నమస్తు.
ప్రభుత్వ పట్టభద్ర కళాశాల, చోడవరం పౌరశాస్త్రోపన్యాసకులు, ప్రియ మిత్రులు,  
శ్రీ నడుపూరి దేముడు
తే. 29- 02 - 2012దీని పదవీ విరమణ చేయుచున్న  సందర్భముగా 
చింతా రామ కృష్ణా రావు
అందఁజేసిన 
అభినందన నవరత్న మాలిక.     
1) శా:- శ్రీ దేవీ హృదయాబ్జ భృంగ! రమణా! ప్రేమామృత స్వాంతుఁడై
భూదేవీ వరపుత్రుఁడై వెలుగు నీ పుణ్యాత్ముఁడౌ దేముఁ డీ
వేదాత్ముం డిట పొందుచుండె పదవిన్ విశ్రాంతి నీవేళలో
భూదేవీ వర పుత్రు దేముని కృపన్ పూజ్యుండ! దీవింపుమా!
2)సీ:-నడుపూరి నూకన్న నయవర్తి యగు సము
ద్రము కన్న ముద్దుల తనయుఁడవయ!
దేవాలయము కాగ గోవాడ, యంభేరు
పురమున జనియించి పెరిగితివయ.
గోవాడలో కొంత, కొంత చోడవరము
న ననకాపల్లిలో, నయ, వినయద
విద్యనేర్చి, విశాఖ విశ్వ విద్యాలయ
మున చదివి, నెగడి ఘనుఁడవైతి.
గీ:- చిన్న నాటనె దైవాంశ మిన్న యగుచు
నీదు వర్తనన్ వెలుగొంద, నిన్నుఁ జేరి
నీదు నీడగా మెలిగిరి నేర్పరులిల.
పూర్ణ సత్ పుణ్య! దేముఁడా! పూజ్య తేజ!
3) సీ:- ఎనుబదియైదులో వినుత ప్రియాగ్రహా
రమున జేయల్లుగా సుమతిఁ జేరి,
నాలుగేండ్లచ్చట జ్ఞాన బోధను చేసి,
ఎన లేని సత్కీర్తి నెదిగినావు.
ఎనుబది తొమ్దిలో ఘనుఁడ! నర్సీపట్ణ
మును జేరి, ఏడేండ్లు మనితి వచట.
తొంబది యైదులో సంబరంబున చోడ
వరముచేరి పదేండ్లు వరలితీవు.
గీ:- పదవి నున్నతిపొందితి. పట్టభద్ర
కళలశాలకు చేరి సద్ఘనత చూపి
రెండువేలారు నుండి నీవుండితివిట
చోడవరమున వరమయి, సుజన పూజ్య!
4)ఉ:-అక్షయ సుప్రసన్నసుమహాద్భుత భారతి నేలుదీవ!య
ధ్యక్షుఁడవీవె దీనుల మహద్వర సంస్థలకెల్లచోట్ల. య
ధ్యక్షుఁడవీవె బోధకుల ధైర్యము గొల్పెడి సంస్థకున్. సదా
రక్షణ భారమున్ వలచి రాజిల స్నేహ గవర్ణరైతివే!
( చంపక, కంద, తేటగీతిద్వయ, ఆటవెలది గర్భ సీసము )
5)సీ:-భువి మన దేముఁడే కవుల పుణ్య నవాశ్ర
య క్రాంతి రేఖయై యమరె నిచట.
ప్రవిమలుఁడైన యీ ప్రవర రంజక పుణ్యుఁడు
ప్రాగ్వివర్థియౌ సుప్రవరుఁడు.
భవ జను లెన్ననౌ సవిధ భాగ్య నవోజ్వ
ల క్షాంతి వార్థియౌ శ్రయ ధనుండు.
సువినుతుఁడైన యీ సుజన శోధిత దేవుఁ
డు శ్రోత్రియుండునౌ. సుశ్రుతమిది.
తే.గీ:- సకల సుగుణ కలిత సరసమతి యితఁడు.
సకల సుజన వర ధిషణ సుకరుఁడు నగు.
సుకృత ఫలములితఁడు శోభిత కృతియౌను.
వందనీయుఁడితఁడు భవ్య వర్తి భువిని.
5a)చ:-భువి మన దేముఁడే కవుల పుణ్య నవాశ్రయ క్రాంతి రేఖయై,
ప్రవిమలుఁడైన యీ ప్రవర రంజక పుణ్యుఁడు ప్రాగ్వివర్థియౌ.
భవజను లెన్ననౌ సవిధ భాగ్య నవోజ్వల క్షాంతి వార్థియౌ
సువినుతుడైన యీ సుజన శోధిత దేవుఁడు, శ్రోత్రియుండునౌ.
5b) క:- మన దేముఁడే కవుల పు 
ణ్య నవాశ్ర య క్రాంతి రేఖయై, ప్రవిమలుఁడై ,
జను లెన్ననౌ సవిధ భా 
గ్య నవోజ్వల క్షాంతి వార్థియౌ సువినుతుఁడై.
5c) తే.గీ:- కవుల పుణ్య నవాశ్రయ క్రాంతి రేఖ. 
ప్రవర రంజక పుణ్యుఁడు ప్రాగ్వివర్థి.
సవిధ భాగ్య నవోజ్వల క్షాంతి వార్థి. 
సుజన శోధిత దేవుఁడు శ్రోత్రియుండు.
5d) ఆ:- సకల సుగుణ కలిత సరసమతి యితఁడు. 
సకల సుజన వర ధిషణ సుకరుఁడు.
సుకృత ఫలములితఁడు శోభిత కృతియౌను. 
వందనీయుఁడితఁడు భవ్య వర్తి.
6)చ:-ఎద యెదలో వసించు వర మీశ్వరుడిచ్చెనొ? సద్గుణాంబుధీ!
మృదుల వచోవిలాసమున మేలుగ బోధన చేయు నిన్ను స
ద్బుధులును, బోధకుల్, ప్రజలు, బుద్ధిగ పాఠమునేర్చు పిల్లలున్
మధురగుణాలమంచు తమ మానసమందు వసింప జేసిరే !
7) సీ:- కష్టంబులందున్న కఠినాత్మునైనను 
కాచెడుగుణ మీకు కలుగుటరుదె?
దుష్టాత్మునైనను దురిత దూరుగ చేయు 
విజ్ఞానివగుటది వింత యగునె?
అప్పులిప్పించి యా యప్పులు తీర్చగ  
భూములమ్మెడి నీకు  పోలొకెవరు?
దేవేరి లేనట్టి దేముఁడ! నీతోడ 
దేవేరులున్న యా దేవు లగునె?
నిత్య సంతోష, సద్భావ, నిరుపమ దయ, 
జ్ఞాన, బోధన, భాషణ, కలయ గలిపి
దేవుఁడుండ, నంతకు మించి దేముఁడుండు 
ననుచు ప్రజ నిన్నుఁ బొగడంగ యమరితీవు.
8)చ:-నిరుపమ ధీ విశాల! కడు నేర్పున నోర్పున నీ ప్రజాళికిన్
వరముగ నిల్చి, కావగ నవారిత శక్తిసమన్వితుండవై
ధర శత వర్షముల్ బ్రతికి, ధన్యత గూర్చుము నీ ధరిత్రికిన్.
స్థిరముగ నీదు కీర్తి నలు దిక్కుల వ్యాప్తిల వృద్ధి నొందుమా!
9) క:- మంగళమగు సజ్జనులకు.
మంగళమగు దేవులకును! మాన్యుఁడ! నీకున్
మంగళమగు! జీవింపుము
మంగళ కరముగ నిరతము. మంగళ రూపా!
మంగళం                           మహత్.                            శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ.
జైహింద్.