Wednesday, July 22, 2020

డా.దాశరథి జయంతి సందర్భముగా వారిని సంస్మరించుకొనుచు,

జైశ్రీరామ్.
డా.దాశరథి జయంతి సందర్భముగా వారిని సంస్మరించుకొనుచు,

వర తెలగాణ బిడ్డడయి భాసిలినట్టి మహాగ్నిధార, ధీ
వర మహితుండు దాశరథి, పాపుల పాలిట రుద్రవీణ, సు
స్థిర మహనీయ తేజము ప్రసిద్ధమహాద్భుత గ్రంథ రూపియై
వరలుచు నుండె నేడు. కవిభాస్కరమూర్తికినంజలించెదన్.

సద్విధేయుఁడు
చింతా రామకృష్ణారావు. 
జైహింద్.

రాగి పిండితో ఇడ్లీ....కుమారి సాధు శ్రీవైష్ణవి.

జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

Sunday, July 19, 2020

చక్కెరవ్యాధిని అదుపులో ఉంచుకొనే విధంగా సేవించవలసిన ఆహార పదార్థాలను స్వయముగా వండి చూపిన శ్రీవైష్ణవి

జైశ్రీరామ్.
ఆరులారా! కుమారి సాధు శ్రీవైష్ణవి చక్కెరవ్యాధిని అదుపులో ఉంచుకొనే విధంగా సేవించవలసిన ఆహార పదార్థాలను స్వయముగా వండి చూపి, మీ అమూల్యమైన సూచనలనాకాంక్ష్స్తోందండ్.
తప్పక చూచి లఒక్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి మిత్రులకు షేర్ చేయుటద్వారా మా మనుమరాలిని ఆశీర్వదించగలరని ఆశించుచు మీముందావీడియో ఉంచుచున్నాను.
 జైహింద్

Friday, July 13, 2018

Sapthaswara's are 7 Gods.

JaiSreeraam.
Sapthaswara's are 7 Gods.
SA  -is Agni Bhagawan
RE  - is Brahma
GA  -is Saraswathi
MA - is Shiva
PA  -is Vishnu
DHA - is Ganesha
NI - is Surya Bhagawan

Every Raga is a medicine, Every Raga is a Mantra, Every Raga Have
healing powers.  Below are some of Raga's and its spiritual healing
powers,

01. Ahir Bhairav -Gives free relaxed feeling and mitigates dust
allergies and skin disease. Good for arthritic conditions

02. Amrutavarshini - Ushana vyathi nasini ( alleviates diseases related to heat)

03. Ananda Bhairavi - Supresses stomach pain in both men and women.
Reduces kidney type problems. Controls blood pressure

04. Bagesri - Helps in attaining Guru's grace. Arouses a feeling of
darkness, stability, depths and calmness. This raga is also used in
treatment of diabetes and hypertension.

05. Bhairavi - Reduces anxiety, pressures, skin, disease, allergies

06. Bhupala - To awaken someone out of deep sleep

07. Charukesi - 26th raga in the melakarta scale (parent) of the south
Indian classical music. Rejuvenates the mind helping one to age
gracefully. It enlivens the singer and listener.

08. Desh - The suppression of the senses releases a negative force.
The process of sublimation needs a spiritual path. Rag Desh can
provide that. Its energy gives the listener serenity, peace, inner
joy, right valor, universal love and patriotism

09. Dwijavanti - Quells paralysis and sicorders of the mind

10. Ganamurte - Helpful in diabetes

11. Hamsadhwani - Energy giving. Provides good thinking, chaitanya.
Sarvarogaharini (panacea)

12. Hemavati - Good for joint and back pain

13. Hindolam - Improves digestive power. Cures stomach related. problems

14. Kalyani - Gives energy and removes tension and acts as general
tonic. Dispels the darkness of fear; Gives motherly comfort and
increases confidence. Kalyani means mangalam. Recited with faith and
devotion, it is believed to clinch marriage alliances. Many authentic
reports exist about the raga's power to destroy fear in many forms:
fear of poverty, of love, of power, of ill-health, of death, and so
on.

15. Kapi - Sick patients get ove their depression, anxiety. Reduces
absent mindedness

16. Karaharapriya - Curative for heart disease and nervous
irritablility, neurosis, worry and distress.

17. Kedaram - Gives energy and removes tension

18. Keervani - Promotes dhyana (meditation) at mental and physical levels

19. Kokilam - Helps to prevent stone formation, burning sensations,
sleeplessness and anxiety.

20. Madhuvarshini - Good for nerves. Cures diseases like slight
headache, sleeplessness, and sinus problems.

21. Madhyamavati - Clears paralysis, giddiness, pain in legs/hands,
etc. and nervous complaints

22. Malaya Maruta -To awaken someone out of deep sleep

23. Maya Malava Gowla - Counters pollution. It can be called the
Gateway to Carnatic music. The history of Camatic music says that the
blessed musician, Purandaradasar, introduced the system of Mayamalava
gowla. This raga has the power to neutralize toxins in the body.
Practicing it in the early hours of the morning, in the midst of
nature will enhance the strength of the vocal chords.

24. Mohanam - Mohanam is present where beauty and love coexist. It
filters out the ill-effects of kama (desire for sex) , krodha (anger)
and moha (lust), bestowing immense benefits on the listener. Also said
to sures chronic headaches, indigestion, and depression.

25. Neelambari - To get rid of insomnia & to get good sleep and mental peace

26. Ranjani - Cures kidney disease

27. Rathipathipriya - Adds strengh and vigor to a happy wedded life.
This 5-swara raga has the power to eliminate poverty. The prayoga of
the swaras can wipe off the vibrations of bitter feelings emitted by
ill will

28. Rohini - Cures back pain, joint pain, etc.

29. Sama - Makes mind sober, tranquil, induces good sleep. Good for world peace.

30. Saramati - Elevates from depressed state. Cures balagraha dosham
in children ( undiagnoses crying and imitability). For sleeplessness,
itching, eye and ear problems, skin problems, and the problems of
hearing irregular sounds

31. Sindu Bhairavi - Removes sins and sorrows and saves from unforesenn events

32. Sivaranjani -Powerful raga for meditation; bestows benevolence of
God. Removes sadness, ushana roga santi (diseases related to excess
heat). Good for general health

33. Sandhya Kalyani - Cures ear, nose and eye diseases. Relieves
chronic clods. Gives good sleep and freshness

34. Shankarabharanam - The power of this raga is incredible. It cures
mental illness, soothes the turbulent mind and restores peace and
harmony. If rendered with total devotion for a stipulated period, it
can cure mental disorders said to be beyond the scope of medical
treatment. It also is said to have the power to shower wealth.

35. Shanmugapriya - Sharpens the intellect of the singer as well as
the listener. Instills courage in one's mind and replenishes the
energy in the body.

36. Subhapantuvarali - Alleviates mental dilemmas and indecisiveness

37. Suddha dhanyasi - Remover of sorrows. Gives a happy feeling. Tonic
for nerves. Cures rhinitis and migraine.

38. Suruti - Mitigates stomach burn, insomnia, fear, disgust

39. Vakulabharanam - Alleviates asthma, bronchitis, heart disease,
depression, skin disease and skin

40. Varali - Varali is good for vayu tatva, heart, skin ailments and
gastric problems.

41. Vasanta / Vasanti - Controls high and low blood pressure, cures
heart as well as nervous diseases. Can dear the fog of confusion when
a series of medical tests has to be analysed. It heals nervous
breakdowns.

42. Vasantha - Cures paralysis

43. Viswambari - General tonic, acts quickly

44. Raga Pooriya Dhansari (Hamsanandi-Kamavardini ) – evokes sweet,
deep, heavy, cloudy and stable state of mind and prevents acidity..

45. Raga Darbari (Darbari Kanada) – is considered very effective in
easing tension. It is a late night raga composed by Tansen for Akbar
to relieve his tension after hectic schedule of the daily court life.

46. Raga Todi – give treamendous relief to patients of high blood pressure.

47. Raga Malkauns – helps to cure low blood pressure.

48.  Raga Malhar – Useful in the treatment of asthma and sunstroke.

49. Raga Hindol & Marava – These ragas are useful in blood purification.

50. Varali - Varali is good for vayu tatva, heart, skin ailments and
gastric problems.

51. Yamuna Kalyani - Gives freshness and dynamism. 

JaiHind.

Tuesday, July 3, 2018

Correct meaning of *"OK"* etc.

జైశ్రీరామ్.
Correct meaning of *"OK"* is the name of a German engineer Otto
Krovens who worked for Ford car company in America.
As chief inspector he wrote his initial as *OK* upon each car he passed.
Hence it continued till date as All correct. 

Do we know actual full form of some words?

News paper = North East West South past and present events report.

Chess = Camel, Horse, Elephant, Soldiers.

Cold = Chronic Obstructive Lung Disease.

Joke = Joy of Kids Entertainment.

Aim = Ambition in Mind.

Date =  Day and Time Evolution.

Eat = Energy and Taste.

Tea = Taste and Energy Admitted.

Pen = Power Enriched in Nib.

Smile = Sweet Memories in Lips Expression.

SIM = Subscriber Identity Module

etc. = End of Thinking Capacity

Or = Orl Korec (Greek Word)

Bye = Be with you Everytime.
జైహింద్.